Skip to content

Säännöt

Oulun kiipeilyseura 91 ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Oulun kiipeilyseura 91 ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura.

2§ Seuran tarkoituksena on herättää, ylläpitää ja edistää kiinnostusta kiipeilyä ja siihen liittyvää toimintaa kohtaan jäsentensä ja muiden kiipeilystä kiinnostuneiden henkilöiden keskuudessa. Tarkoituksiensa toteuttamiseksi seura järjestää kursseja, leirejä, kerhoiltoja, näytöksiä, kiipeilytapahtumia ja informaatiotilaisuuksia sekä harjoittaa kilpailutoimintaa. Toiminnan tukemiseksi seura voi kerätä jäsenmaksuja, järjestää rahankeräyksiä, kursseja, arpajaisia ja myyjäisiä sekä hankkia avustuksia, pääsylipputuloja sekä kannatusjäseniä.

3§ Seuran jäsenyyttä voi anoa jokainen kiipeilystä kiinnostunut henkilö. Alle 15-vuotiailta vaaditaan kuitenkin holhoojan suostumus seuran jäseneksi liittymiselle. Seuran jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäsenten erottaminen on seuran hallituksen harkintavallassa seuran sääntöjen ja yhdistyslain pohjalta. Erottamistapauksessa seuran hallitus tekee ratkaisunsa äänestämällä. Erotettavalla henkilöllä on oikeus osallistua kyseessä olevaan seuran hallituksen kokoukseen. Seurassa voi olla täysjäseniä, kevytjäseniä, kannatusjäseniä sekä kunniajäseniä.

4§ Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun puheenjohtaja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Seuralla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Syyskokous eli vaalikokous pidetään loka- tai marraskuun aikana, ja kevät- eli vuosikokous pidetään kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Hallitus päättää seuran jäsenmaksuista. Kutsu seuran varsinaiseen kokoukseen toimitetaan seuran jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamalla osoitteella vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

5§ Seuran syys- eli vaalikokouksessa

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
 2. valitaan hallituksen puheenjohtaja;
 3. valitaan hallituksen muut jäsenet;
 4. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet;
 5. vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 6. Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Seuran kevät- eli vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
 2. käsitellään seuran toimintakertomus ja tilinpäätös;
 3. esitetään tilintarkastuskertomus;
 4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta;
 5. käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

6§ Seuran ylimääräinen kokous pidetään jos kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tai hallitus sen tarpeelliseksi katsoo. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kirjallisena tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamalla osoitteella vähintään kahta viikkoa ennen kokousta.

7§ Seuran nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin yksin.

8§ Seuran toiminta- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

9§ Jos seura päätetään purkaa tai lakkauttaa, on seuran viimeisessä kokouksessa päätettävä seuran omistaman omaisuuden luovuttamisesta kerhon päämäärien mukaiseen toimintaan.